SM3251/SM3252QBB TSB 43nm D2 Flash V2.0专用量产工具

软件简介

如题,专用量产工具,SM325xQBA不支持。SM3252QBB暂只支持单贴FLASH。所支持的东芝43nm flash如下型号:
TC58NVG4D2ETA10 / TC58NVG5D2ETA20 / TC58NVG6D2ETA20


下载页面

相关软件

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

推荐下载

最新下载

热门下载